Правила отримання якісного грубого корму (частина 2)

Правила отримання якісного грубого корму (частина 2)

Перший укіс. Гарні поради для поганої погоди

Що робити, якщо погода грає у командi суперника? 
Всiм знайома ситуацiя: все вже готово до першого укосу, технiка на стартовiй позицiї, фаза розвитку рослин вже ось­ось ... i тут починав дощити. Рослини переростають, якiсть падає, а вийти в поле не вдається. Нажаль, погодою ми не керуємо. Унiверсального правила на такий випадок немає. Однак кiлька iдей можемо пiдказати. Якiсть грубих кормiв­ - це фундамент на якому базується рацiон i вся економiка молочного бiзнесу. Прорахунки в заготiвлi пiдiрвуть економiку на цiлий рiк. Тому маємо заготовляти якiсно не зважаючи на негоду. 

Ситуацiя перша: Посушлива весна 

Погоднi умови: затяжна посушлива весна, низька врожайнiсть люцерни, фаза бутонiзацiї, за прогнозами через тиждень-два -дощ. 
Поради: однозначно косити. Хiмiчний склад рослини (перетравнiсть, вмiст енергiї, протеїну i т.д.) визначається не висотою рослини, а фазою розвитку. В засушливi перiоди рослини входять в режим «аварiйної» стиглостi. Люцерна може ввiйти в фазу бутонiзацiї при висотi в 15 i, навiть, 10 см. Висота не може бути критерiєм для скошування! Завдання заготовити корм в оптимальнiй фазi до дощiв. Ви отримаєте малу врожайнiсть з гектару, i через те, високу собiвартiсть. Однак, корм буде якiсним. Раннiй перший укiс дозволить ранiше скосити другий i всi наступнi укоси. Можливо, додасть ще один укiс за лiто. Прогнозованi дощi пiдуть на формування другого укосу, бiльша врожайнiсть якого компенсує недобiр на першому. 
Попри малу врожайнiсть не варто зменшувати висоту скошування. Це має бути висота крiплення найнижчого зеленого листочка. lнакше ризикуєте зменшити перетравнiсть та забруднити корм при наступних операцiях. Вiд ворушiння тут можна вiдмовитися. Для якiсної нарiзки потрiбен щiльний збитий валок, тому подумайте про здвоєння чи зтроєння валкiв.

Орiєнтуємося на фазу розвитку, а не на висоту

Ситуацiя друга: Гарна погода, прогноз на дощ

Погоднi умови: За тиждень люцерна ввiйде в фазу бутонiзаціїi. За прогнозом, за тиждень почнуться затяжнi дощi. 
Поради: однозначно косити. Заготовивши люцерну за тиждень до бутонiзації ви вiзьмете трiшки менший вал з гектара, однак вищий вiдносний вмiст протеїну та значно кращу перетравнiсть. Знову ж таки, майбутнiй дощ пiде на формування другого укосу. Скосити на тиждень ранiше - це значно менше зло, нiж на тиждень пiзнiше. Коли до бутонiв ще далеко, з укосом варто почекати. 

Молода люцерна фiзично не має жорсткої структури, тому всi операцiї з нею максимально обережно. Ворушiння не швидше 6 км/год, валкування - не бiльше 8 км/год. Вологiсть краще 60%, нiж 65%. Нарiзка краще 6 см, нiж 4 см. 

Скосити на тиждень ранiше - це краще, нiж на день пiзнiше

Ситуацiя третя: короткi паузи мiж дощами

Погоднi умови: Гарна весна, багато опадiв, висока врожайнiсть люцерни, але промiжки мiж затяжними зливами лише 4-5 днiв. 
Поради: За дощу проводимо всi можливi приготування, щоб в короткий промiжок дати найвищу продуктивнiсть. Орiєнтуємося на фазу розвитку рослини. Фаза кущення - чекаємо. Прощупуються потовщення чи з'явились бутони - можемо косити. Люцерна зацвiла - краще не ризикувати з коротким термiном без дощу. На змiнi фаз бутонiзацiя­цвiтiння вiдбувається значне погiршення якостi корму. Надалi змiни не значнi. Рiзниця в вмiсту поживних речовин люцерни « 10% зацвiло» i «60% зацвiло» не велика i не варта ризикiв заготiвлi в короткий розрив без дощу. Коли травостiй вже перезрiв, то чекаємо стабiльно хорошої погоди. 
Коли маємо оптимальну фазу i промiжок без дощу - дивимося на стан поля. Жодної роботи по перезволоженому полю! Пiсля затяжних дощiв полю потрiбен час, щоб просохнути. Працювати по вологому - це означає пошкоджувати дернину, переущiльнювати ґрунт, нагребти землi в корм, наробити колiй по яких наступна технiка нагребе землi. Працювати по вологому полю - означає зiпсувати якiсть цього укосу та створити проблеми для наступного. 

Промiжок без дощу, оптимальна фаза i поле готове прийняти технiку (трактор не лишає глибоких колiй, а ґрунт не налипає на колеса) - можемо починати укiс. Пiсля затяжного дощу рослини перенасиченi вологою i дуже крихкi. Bci onepaцiї максимально обережно. Перезволоженi рослини довго i повiльно просихають до оптимальної вологостi. Розраховуйте на те, що вiд скошування до пiдбору може бути доба (а то й двi). На випадок неочiкуваного дощу тримайте достатню кiлькiсть працiвникiв та все необхiдне бiля траншеї, щоб швидко вкрити завезену масу плiвкою. 
Одна-три доби доки просохне поле. Одна-двi доби доки просохне скошене. При промiжку мiж дощами менше 5 днiв не варто починати.

Жодної роботи по фiзично нестиглому полю!

Ситуацiя четверта: оптимальна фаза i дощ

Погоднi умови: Люцерна в фазi бутонiзацiї, але погоднi умови i стан поля не сприяють. За прогнозом рiзке потеплiння i корм може швидко перезрiти. 
Поради: при дощовiй i похмурiй погодi люцерна отримує не багато сонячної енергії i розвивається повiльно. Готуємо всю лiнiйку процесу завчасно, щоб отримати максимум продуктивностi. Дозвiл виходити в поле дає стан ґрунту. Як тiльки «зверху не тече i знизу пiдсохло» забезпечуємо максимум продуктивностi. Жодної роботи по перезволоженому полю! Краще люцерна трiшки переросте i ми якiсно законсервуємо менше поживних речовин в траншеї, а нiж бiльше поживних речовин в траншеї згниє. Суцiльна розвинута дернина змiцнює ґрунт (в поле можна вийти ранiше) та зменшує кiлькiсть вiдкритих дiлянок (менше фунту потрапляє в корм). Якiсну дернину утворюють високими нормами посiву (20-25 кг/га) малим мiжряддям (чим менше, тим краще) та продуманою системою пiдживлення (повернути в ґрунт не менше, нiж забрала люцерна). 

 

При заготiвлi перезрiлого травостою чiтко контролюємо вологiсть (65% краще, нiж 60%), нарiзку (4 см краще, нiж 6 см). Критичний момент заготiвлi старої трави - якiсть трамбування. Корм з перезрiлої люцерни пiдiйде в рацiон коровам в другiй половинi лактацiї та низькопродуктивним. В них сповiльнений процес травлення, що повнiше перетравить корм з надлишком клiтковини.

Якiсна дернина зменшує вмiст сирої золи

Ситуацiя п'ята: скосили i дощ 

Погоднi умови: Попри всi прогнози дощi бувають не прогнозованi 
Поради: Пiсля мiлкого короткочасного дощу маса може просохнути в валку. Пiсля бiльшого дощу валок можна перевернути одним ротором валкувача (в сучасних двороторних валкувачiв є опцiя, що пiднiмає один ротор окремо). При високiй врожайностi i значних опадах валки потрiбно зворушити, а потiм звалкувати. Оббитi листочки -це жертва, яку потрiбно принести. Застереження: жодних робiт по вологому полю! Перевертання, ворушiння, валкування лише пiсля того, як просохне ґрунт i стерня. За екстремальних умов можливий пiдбiр люцерни з вологiстю близькою до 70% лише з хiмiчним консервантом. Бактерiальнi закваски не дають великого ефекту при вiдхиленнях вологостi. 
lнодi, найкраще рiшення - це змиритися з збитками. Скошена люцерна, яку кiлька днiв поливає дощем, нiчого не дасть окрiм проблем і єдиний вихiд - зiбрати на компост. Нестачу в кiлькостi корму можна покрити з наступних укосiв, добрати з злакових трав чи збалансувати рацiон з акцентом на сiно i кукурудзяний силос. В будь-якому випадку годувати «гнилажем» неможна. При ймовiрностi дощу не накошуйте велику площу. 
 
Загального рецепту, який допомiг би в будь-якiй ситуацiї не iснує. Однак є основнi орiєнтири, на якi варто дивитися щоб вибрати менше зло. 
 
Орiєнтуємося на фазу розвитку рослини (не на висоту).
Скосити на тиждень ранiше - краще, нiж на тиждень пiзнiше.
Жодних робiт по вологому полю, непросохлому ґрунту.
При промiжку мiж дощами менше 5 днiв не варто починати укiс.
Коли травостiй вже перезрiв - не ризикуємо з малими промiжками без дощу.
Коли погода не сприяє i промiжок для заготiвлi короткий, весь процес має працювати як швейцарський годинник аби забезпечити найвищу продуктивнiсть. Для того потрiбно мати збалансовану лiнiйку технiки з високою продуктивнiстю.
 
Сiно, що потрапило пiд дощ - це гниль, а не сiнаж
далі буде...