Pneumatické secí stroje s inteligentním distribučním systémem IDS

Pneumatické secí stroje s inteligentním distribučním systémem IDS

Pokyny pro obsluhu stroje - inteligentní rozdělovací hlava osiva IDS (Inteligent distribution system) umožňuje prakticky kdykoliv uzavřít jakýkoliv vývod osiva z rozdělovací hlavy. To násobí možnosti využití secích strojů TERRASEM a AEROSEM.

Využití tohoto systému začíná u zakládání kolejových řádků, kdy pouhým zadáním v ovládacím panelu je možno v několika vteřinách nastavit šířku ramen postřikovače, rozteč kolejových řádků (rozchod kol postřikovače), počet botek uzavíraných na jednu kolej (šířka pneumatik postřikovače). Případně při zakládání kolejových řádků pro šířku postřikovače, která je sudým násobkem šířky secího stroje je možno využít uzavírání poloviny hlavy pro první jízdu.

 

Jednoduchým zadáním je možno kdykoliv uzpůsobit zakládání kolejových řádků danému postřikovači či rozmetadlu hnojiv. Uzavírání poloviny hlavy je možno využít i pro dvojsprašné rostliny, kdy je na pozemek nutno vysít jak samčí, tak samičí rostliny a velikost pole neodpovídá množství samčího osiva, které máte k dispozici a zpravidla je ho vždy výrazně menší množství, než samčího. Polovina záběru potom zajistí dvojnásobné množství jízd setí se samčími semeny a tím je zajištěna přítomnost samčích semen rovnoměrněji v celé šíři pole, kdy je potřeba tyto jízdy podle potřeby správně rozvrhnout.

 

Velkým tématem je nyní setí rostlin s větším rozchodem řádků (např. řepka – 25 cm). Jednoduchým zadáním v ovládacím panelu je možno uzavřít požadované množství botek pro Vámi zvolenou rozteč. V případě stroje s rozchodem botek 12,5 cm se jedná o násobky tohoto rozměru. Můžeme tedy nastavit rozteč 12,5 cm, 25,0 cm, 37,5 cm, 50,0 cm, 62,5 cm a 75 cm. Vyšší rozteč zakládání porostů již zpravidla není potřeba. V budoucnu se nabízí ve spojení se systémem Seed Complete a novým ovládacím panelem CCI 1200, kde nyní již funguje funkce Section Control pro vypínání setí na souvrati v celé šíři záběru, pro vypínání setí po metrových sekcích na šikmých okrajích pozemků podle GPS. Tento systém by měl být z naší strany uveden na trh zhruba do dvou let. V následujících obrázcích je zobrazeno využití a možnosti nastavení IDS hlavy. Pro demonstraci byla využita agregace secího stroje s traktorem John Deere a jeho Isobus ovládacím panelem.

 

Obr. 1 – Detail rozdělovací hlavy společně se senzory kontroly průchodnosti osiva.

 

Na obrázku jsou vidět jednotlivé vývody rozdělovací hlavy pod ochranným krytem, který zajišťuje jejich ochranu před mechanickým poškozením. Zároveň ve spodní části obrázku senzory kontroly průchodnosti osiva, které při ucpání botky nebo semenovodu okamžitě hlásí neprůchodnost botky či semenovodu. Výstražné hlášení je zobrazeno na ovládacím panelu i s číslem příslušné botky a semenovodu.

 

Obr. 2 – Detail odkryté IDS rozdělovací hlavy.

 

Každý semenovod má na výstupu z hlavy klapku, ovládanou vlastním servomotorem. Tím je umožněno uzavření, nebo otevření kdykoliv během práce. V přední části hlavy nahoře je patrný kabel uzemnění či stínění. Uzemnění či stínění IDS hlavy je nutné pro její provoz. Zamezuje vzniku statické elektřiny třením osiva v semenovodech. To je nutné pro správnou komunikaci všech servomotorů s řídicí jednotkou bez rušení.

 

Obr. 3 – Detail jednotlivého vývodu rozdělovací hlavy.

 

Na detailu je dobře vidět ovládací servomotor uzavírací klapky vývodu rozdělovací hlavy. Všechny servomotory všech vývodů jsou propojeny a komunikují s řídicí jednotkou po CanBus trase.

 

Obr. 4 – Zobrazení pracovního menu secího stroje při práci se všemi otevřenými vývody rozdělovací hlavy.

 

Při všech otevřených vývodech rozdělovací hlavy secí stroj seje v celém záběru bez jakýchkoliv omezení s tím, že kolejové řádky jsou zakládány podle zadání, nebo je jejich tvorba zcela vypnuta.

 

Obr. 5 – Zobrazení nastavení kolejových řádků pro sudý násobek záběru secího stroje.

 

Zobrazení nastavení kolejových řádků pro, v tomto případě secí stroj o záběru 6m a postřikovač o záběru 24m, což je sudý násobek. Pro udržení symetrického zakládání kolejových řádků je nutné začít první jízdu u kraje pole s polovičním záběrem secího stroje pro následné navazování jednotlivých jízd. Ikona v poli „i“ ukazuje, že kolejové řádky jsou zakládány symetricky. V případě, že při sudém násobku setí začne celým záběrem, přepne se režim zakládání kolejových řádků do asymetrického zakládání a to je pro následné jízdy s postřikovačem nežádoucí. Proto je při sudém násobku nutné zadat v poli „Start“ poloviční záběr a první jízdu vypnout levou, nebo pravou stranu záběru stroje, podle potřeby a první jízdu provést jen polovinou záběru. Toto nastavení se provádí jednoduše v ovládacím panelu pro snadnou synchronizaci se záběrem Vašeho postřikovače.

 

Obr. 6 - Zobrazení nastavení kolejových řádků pro lichý násobek šířky postřikovače.

 

Zobrazení nastavení kolejových řádků, pro v tomto případě secí stroj o záběru 6 m a postřikovač o záběru 30 m, což je lichý násobek. Při lichém násobku není potřeba začínat setí s polovinou záběru a proto je nutné v políčku „Start“ vypnout polovinu záběru. Režim zakládání kolejových řádků zůstává symetrický. Toto nastavení je stejné i v případě, že secí stroj není vybaven IDS hlavou.

 

Obr. 7 – Zobrazení pracovního menu s tlačítky pro uzavírání poloviny záběru.

 

Vpravo umístěná tlačítka umožňují uzavření záběru poloviny stroje na pravé, nebo levé straně. Pro provedení uzavření poloviny záběru je potřeba přidržet příslušné tlačítko stisknuté 5 sekund.

 

Obr. 8 – Zobrazení pracovního menu se zavřenou pravou polovinou záběru.

 

Po aktivaci uzavření pravé poloviny záběru je na obrázku secího stroje zobrazen křížek na pravé straně. To obsluze ukazuje na uzavření pravé strany. Deaktivaci této funkce provedeme opětovným stlačením tlačítka na 5 sekund.

 

Obr. 9 – Zobrazení pracovního menu se zavřenou levou polovinou záběru.

 

Po aktivaci uzavření levé poloviny záběru je na obrázku secího stroje zobrazen křížek na levé straně. To obsluze ukazuje na uzavření levé strany. Deaktivaci této funkce provedeme opětovným stlačením tlačítka na 5 sekund.

 

Obr. 10 – Ikona rozdělovací hlavy v menu nastavení SET.

 

Stiskem tohoto tlačítka je umožněn vstup do menu IDS rozdělovací hlavy, kde je možno nastavovat rozteč řádků setí a provádět kalibraci jednotlivých servomotorů, pokud je to potřeba.

 

Obr. 11 – Menu rozdělovací hlavy – všechny vývody otevřeny.

 

Na tomto obrázku je zobrazeno menu rozdělovací hlavy, kde první sloupec znamená číslo botky, druhý sloupec znamená číslo servomotoru. Botky a výstupy hlavy jsou uspořádány tak, že číslo botky vždy odpovídá číslu servomotoru. Třetí sloupec zobrazuje komunikaci servomotoru s řídicí jednotkou. Pokud je v některém políčku modrý křížek, tak servomotor nekomunikuje s řídicí jednotkou a je nutné provést jeho kontrolu a případnou opravu, či výměnu. Následně je nutno motor znovu přihlásit do systému. Pro tyto opravy kontaktujte prosím Váš servis, nebo zákaznickou službu firmy Pöttinger. Čtvrtý sloupec zobrazuje stav klapky vývodu. Na tomto obrázku jsou všechny vývody otevřeny, což je zobrazeno zeleným otevřeným zámečkem. Pozor, pokud budou při Vašem pohybu v tomto menu aktivované kolejové řádky, budou uzavřené klapky kolejových řádků zobrazeny jako uzavřené.

 

Obr. 12 – Menu rozdělovací hlavy – rozteč setí 25 cm.

 

Tento obrázek zobrazuje situaci, kdy uživatel potřebuje sít s roztečí 25 cm a je tedy nutné uzavřít každou druhou botku. Uzavření těchto vývodů se provádí jednoduchým nastavením. Po dotyku na zelený zámeček jednotlivého vývodu se zobrazí nabídka na zelený zámeček (otevřeno), modrý zámeček (uzavřeno). Podle požadavku zákazníka je takto možno uzavřít všechny vývody, podle jeho potřeby. V případě, že je secí stroj provozován s uzavřeným některým vývodem, je na toto obsluha během práce upozorňována na ovládacím panelu.

 

Obr. 13 – Menu kalibrace servomotorů.

 

V tomto menu je možno provádět kalibraci koncových poloh servomotorů. Tu je potřeba provádět vždy před sezonou a v případě, že se do rozdělovací hlavy dostane cizí těleso, které zamezuje uzavírací klapce vývodu v pohybu. Pokud klapka nedosahuje koncových poloh (cizí těleso), je toto vždy zobrazeno na ovládacím panelu. Potom je potřeba cizí těleso odstranit a provést kalibraci servomotoru. Jsou dvě možnosti provedení kalibrace servomotorů. První je každý servomotor zvlášť. Ta se používá v případě ucpání klapky a nutnosti kalibrace pouze jednoho servomotoru. V horním políčku je potřeba zadat číslo servomotoru a následně provést kalibraci tlačítkem označeným zelenou šipkou. V druhém případě je možno provádět kalibraci ve skupinách po max. 8 servomotorech. V dolním políčku je potřeba zadat skupinu (např. 1-8; 9-16; atd.) a kalibrace se provede tlačítkem označeným červenou šipkou. Tato kalibrace je vhodná pro kontrolní kalibraci před sezonou, kdy je nutné ji provést u všech servomotorů.

 

Obr. 14 – Závěrem můžeme konstatovat, že využití IDS rozdělovací hlavy je široké a skýtá spoustu výše uvedených možností. Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkoností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

 

Zpracoval: Jan Mach