EUROTOP 651

EUROTOP 651

Pokyny pre obsluhu stroja!

Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne preštudujte návod na používanie stroja. Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!

Pokyny bezpečnosti pri práci
Udržujte odstup od stroja s motorom za chodu.
Nedotýkajte sa rotujúcich častí stroja. Počkajte až sa úplne zastavia Udržujte dostatočný odstup od priestoru nožov kosačky, keď je zapnutá vývodový hriadeľ.
Nezdržiavajte sa v priestore sklápania pracovných častí.
Pred zapnutím vývodového hriadeľa sklopiť ochranné kryty.
Nedotýkajte sa častí stroja ktoré sa otáčajú. Počkať kým sa nezastavia.
Pred údržbárskymi a opravárenskými prácami vypnúť motor a vytiahnuť kľúč so zapalovania.


Prepravná poloha stroja. Pri preprave stroja po cestných komunikáciách demontovať 4 ramená z každého rotora za potreby dosiahnutia prepravnej výšky pod 4 metre. Odkladacie miesto pre demontované ramená.Pripojenie stroja do spodných ramien traktora záves kat.2. Pre ovládanie rotorov je potrebný 1 vonkajší okruh hydrauliky. Pohon kĺbovým hriadeľom 540 ot/min.Pri práci je potrebné mať hlavný rám stroja vodorovne s pozemkom, nastavenie spodnými ramenami traktora. Spodné ramená traktora zaistiť, tak aby mali čo najmenší pohyb do strán.Pre kvalitné zhŕňanie je potrebné mať rotory vo vodorovnej polohe nastavenie pomocou čelného kopírovacieho kolesa.Nastavenie výšky prstov od zeme mechanicky pomocou kľuky na pravom aj ľavom rotore. Nastavenie prstov podľa výšky strniska.Správna poloha nápravy v kombinácií s čelným kopírovacím kolesom, bez čelného kopírovacieho kolesa nápravu otočiť o 180°. Na želanie je možnosť si objednať TANDEMOVÚ NÁPRAVU.Na prácu je potrebné ochranný kryt odklopiť a na prepravu sklopiť a zaistiť čapom (pos.a).Riadená náprava na hlavnom ráme.Nalievací a odvzdušňovací otvor prevodu rotora náplň 0,6 kg tekutý prevodový tuk, náplň je doživotná, ak nikde netečie náplň.Prevodovka s mierkou a odvzdušňovacou skrutkou pre pohon rotora náplň 0,3 l prevodový olej SAE 90, SAE 85 W 140 výmena po prvých 50 hod. práce a potom 1x ročne.Obmedzenie výšky zdvihu rotorov sa nastavuje pomocou vretena (pos.a),nastavenie rýchlosti zdvihu sa nastavuje manuálne cez ovládací ventil (pos.b).Správna poloha prstov na ramene.Správna poloha zaisťovacích čapov ramien prstov.Nastavovacie a zaisťovacie skrutky záchytnej plachty pre tvorbu zhŕňaného riadku.


Kto sa rozhodne pre Pöttinger, získa viac ako stroj..."

Spracoval: Miroslav Marušiak