TERRADISC 3001, 3501, 4001

TERRADISC 3001, 3501, 4001

Pokyny pre obsluhu stroja!

Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne preštudujte návod na používanie stroja. Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!
Pokyny bezpečnosti pri práci
  • Preprava stroja po komunikáciách vždy stroj v prepravnej polohe, tak ako je uvedené v návode na obsluhu stroja. Stroj pred vstupom na komunikáciu musí byť vybavený výstražnými tabuľkami a svetlami, ktoré sú dodávané so strojom.
  • Stroj agregujte vždy s požadovaným traktorom, hmotnosť traktora musí odpovedať min. 40% celkovej hmotnosti stoja.
  • Pri agregacií z traktorom musí odpovedať min. zaťaženie prednej nápravy traktora 20% jeho okamžitej hmotnosti.
  • Pred jazdou skontrolujte funkciu bŕzd, osvetlenia a hydrauliky.
  • Max. prepravná rýchlosť je stanovená na 30 km/hod. (u strojov bez bŕzd na 20 km/hod).
  • Preprava po diaľniciach a cestách prvej triedy je zakázaná.
  • Pri preprave musia byť zapnuté obrysové a stretávacie svetlá traktora.
  • Zakázaná je preprava za zníženej vyditeľnosti.
  • Stroj s prepravnou šírkou väčšou ako 3m ak nie je ministerstvom dopravy stanovené inak ma zakázanú prepravu po komunikáciách v agregácií s traktorom.

Prepravná poloha. V pracovnej polohe sú disky sklopené smerom dolu mechanicky.Pomocou páky sa disky sklápajú a dvíhajú mechanicky.Zaistenie sklopiteľných diskov pomocou zaisťovacieho mechanizmu. Páku na sklopenie a odklopenie diskov vsunúť do rámu.Záves KAT 2 alebo 3. Možnosť pripojenia ramien a tretieho bodového závesu v troch pozíciách.Pred pripojením stroja do traktora je potrebné mať rovnakú výšku ramien. Ďalej je potrebné mať na traktore jeden dvojčinný vonkajší hydraulický okruh pre nastavenie spracovania pôdy.Nastavenie hĺbky pomocou hydraulického valca a zaisťovacích podložiek na ľavej a pravej strane stroja. Čím vyššie bude utužovací valec tým hlbšie bude spracovaná pôda.Pomocou dvoch čapov na ľavej a dvoch čapov na pravej strane stroja je možnosť nastavenia sklonu a výšky rozdružovacích prstov, čím je viac pozberových zvyškov musí byť sklon prstov väčší.Nastavenie usmerňovacích kotúčov pomocou čapu.Nastavenie čistiacich stierok na utužovacom Packer valci je centrálnym uvoľnením dvoch skrutiek na ľavej a dvoch skrutiek na pravej strane stroja .Tým prestavíme celý nosník čistiacich stierok.Možnosť nastavenia, každej čistiacej stierky samostatne pomocou jednej skrutky.
"Kdo se rozhodne pro Pöttinger, získá víc než stroj..."

Zpracoval: Miroslav Marušiak