DVOUROTOROVÝ STRANOVÝ SHRNOVAČ TOP 812

DVOUROTOROVÝ STRANOVÝ SHRNOVAČ TOP 812

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

Pokyny bezpečnosti při práci!

Udržujte odstup od stroje s motorem tažného prostředku za chodu. Nezdržujte se v pracovním prostoru stroje.


Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!


Pöttinger TOP 812 je dvourotorový shrnovač s bočním odkládáním řádku vpravo s transportní výškou 3,99 m bez nutnosti demontování hrabic rotorů. Páteřový rám spolu s aktivně řízenou nápravou zajišťují klidný a bezproblémový transport po pozemních komunikacích.


Pracovní poloha stroje.


Spodní ramena hydrauliky traktoru musí být v pracovní poloze nastavena tak, aby hlavní rám stroje byl rovnoběžně s plochou shrabovaného pozemku. Hydraulický okruh zdvihu rotorů musí být v plovoucí poloze pro dobré kopírování rotorů.


Souvraťová poloha stroje.


Poloha stroje pro otáčení na souvrati. Do souvraťové polohy stroj zdvihá dvojčinný hydraulický okruh.


Transportní poloha stroje.


Do transportní polohy rotory zdvihá stejný dvojčinný hydraulický okruh jako do polohy souvraťové. Pro zdvih stroje do transportní polohy je ale nutné zatáhnout za lanko (označeno žlutou šipkou), zavedené do kabiny traktoru. Lanko zdvihne jisticí háky transportní polohy a otevře ventil, který umožní zdvih stroje do transportní polohy. Pro rozložení stroje z transportní do souvraťové polohy je stejný postup v opačném sledu. Při rozkládání je nutno nejdříve rotory lehce zdvihnout pro uvolnění jisticích háků a možnosti jejich zdvihu pomocí lanka.


Zapojení hydraulických přípojů.


Stroj je vybaven dvěma hydraulickými okruhy. Okruh číslo 1 (na obrázku zapojen vlevo) je určen ke zdvihu rotorů do souvraťové, případně transportní polohy. Tento okruh musí být vybaven plovoucí polohou. Okruh číslo 2 (na obrázku zapojen vpravo) slouží k roztahování a stahování rotorů. Díky tomuto okruhu a jeho funkci je dosaženo přepravní výšky stroje pod 4m. Přesný průběh této funkce je popsán v dalších odstavcích.


Zapojení a úprava kloubové hřídele.


Kloubový hřídel je u každého stroje dodáván s delšími profily tak, aby bylo možno agregovat ho se všemi typy traktorů. Proto je vždy nutno před první agregací s traktorem upravit délku těchto profilů odpovídajícím způsobem dle samolepky na obrázku. Roztáhněte kloubový hřídel na dvě poloviny. Traktor uveďte do zcela zatočené polohy vůči stroji. Poté nasaďte poloviny hřídele na traktor a stroj. Změřte přesah profilů a nechte ještě 5-7cm vůle pro průjezdy nerovnými pozemky. Demontujte obě poloviny kloubového hřídele a zkraťte profily na naměřenou délku. Profily očistěte od otřepů, dobře namažte a zasuňte opět do sebe. Nyní může být kloubový hřídel bez problémů agregován.


Detail kliky nastavení pracovní výšky prstů rotoru.


Pomocí této kliky je nastavována výška podvozku rotoru a tím i výška prstů. Pomocí otáčení klikou je ovládán šroubový mechanismus, který zvedá či spouští podvozek rotoru. Po provedení nastavení je vždy nutno kliku zajistit závlačkou proti nežádoucímu otáčení.


Nastavení příčné a podélné polohy rotoru.


Nastavení příčné polohy rotoru musí být provedeno rovnoběžně s plochou shrabovaného pozemku. Nastavovací vřeteno je na obrázku označeno červenou šipkou. Toto nastavení se provádí již při montáži stroje ve výrobním závodu. Nastavení výšky prstů nemá vliv na příčnou polohu stroje. Příčná poloha rotoru se zpravidla nemění po celou dobu provozu stroje a je nutno ji pouze kontrolovat.
Nastavení podélné polohy rotoru by mělo být rovněž provedeno rovnoběžně s plochou shrabovaného pozemku. Provádí se žlutě označeným vřetenem. Toto nastavení je nutno vždy přizpůsobit nastavení výšky prstů rotoru. Vždy při změně výšky prstů rotoru je nutno upravit výšku předního kopírovacího kola tak, aby rotor byl ve vodorovné poloze.


Nastavení podélné polohy rotoru při výbavě stroje čelním kopírovacím kolem (Výbava na přání).


Pokud je stroj k přednímu kopírovacímu kolu vybaven i čelním kopírovacím kolem, je nutno pro nastavení podélné polohy rotoru nastavovat i výšku tohoto kola. Princip je stejný jako u nastavení předního kopírovacího kola. Vždy při nastavování výšky prstů rotoru klikou je nutno odpovídajícím způsobem nastavit čelní kopírovací kolo. Přední a čelní kopírovací kolečka by měla být vždy nastavena stejně pro dobré kopírování rotorů.


Stranový posuv rotorů.


Detail hydraulického válce bočního posuvu rotorů po rameni. Tento hydraulický válec je na obou rotorech. Je napojen na dvojčinný hydraulický okruh číslo 2. Pomocí této funkce je možno dosáhnout přepravní výšku stroje pod 4m bez nutnosti demontáže hrabic rotorů. Při skládání stroje do transportní polohy je nutno vždy rotory uvést do transportní polohy a teprve potom stáhnout rotory na min. šířku (výšku). Pokud je provedeno nejdříve stažení rotorů na min. šířku, nelze stroj složit do transportní polohy. Důvodem pro tento postup je zamezení kolize prstů rotoru se zemí při skládání do transportní polohy.


Detail omezovacího ventilu zdvihu stroje.


Pokud se rotory nacházejí v roztažené poloze (poloha na obrázku) a ventil označený žlutou šipkou je stlačen pomocí kulisy, je možno stroj po zatažení ovládacího lanka zdvihnout do transportní polohy.
Pokud ovšem dojde ke stažení rotorů a ovladač ventilu sjede z kulisy, není možné zdvihnout rotory výše, než do souvraťové polohy ani po zatáhnutí za ovládací lanko. Tím je zajištěno rozkládání a skládání stroje při roztažených rotorech a zamezeno kolizi prstů rotoru se zemí.


Detail mechanismu časování zdvihu rotorů.


Mechanismus časování zdvihu předního rotoru vůči zadnímu je umístěn na levém (předním) rameni rotoru pod bílým krycím plechem. Průběh klesání a zdvihu rotorů je časován pomocí dvou polohových ventilů. Časování je možno regulovat pomocí profilových kulis tak, aby ho bylo možno nastavit pro hydraulickou soustavu každého typu traktoru. Pomocí kulisy 1 (označena žlutou šipkou) je ovládán ventil časování spouštění zadního rotoru. Pomocí kulisy 2 (označena červenou šipkou) je ovládán ventil časování zdvihu zadního rotoru. Princip nastavení je u obou kulis stejný. Posuvem kulis na oválných otvorech docílíme rychlejšího, či pomalejšího zdvihu, či klesání zadního rotoru vůči přednímu.


Řádkovací plachta.


Pomocí plachty umístěné na rámu pravého (zadního) rotoru je možno regulovat šířku tvořeného řádku. Plachta zároveň formuje řádek do správného tvaru. Minimální odstup plachty od hrabic rotoru (označen žlutými šipkami) musí být vždy 40cm. Jinak dochází k přílišnému opotřebení plachty a řádek není tvořen do správného tvaru. Plachta se při uvedení stroje do transportní polohy vždy automaticky sklopí pomocí plynové vzpěry a není nutno s ní jakkoli ručně manipulovat pro dosažení přepravní výšky pod 4m. Při rozložení stroje do pracovní polohy se plachta znovu automaticky rozloží pomocí plynové vzpěry do pracovní polohy.


Detail odkládacích míst zakládacích klínů.


Vždy při odstavení stroje, nebo při provádění údržby zajistěte stroj pomocí zakládacích klínů, které jsou umístěny na zadní části rámu stroje.
"Kdo se rozhodne pro Pöttinger, získá víc než stroj..."

Zpracoval: Jan Mach