Přesné setí kukuřice (PCS) pneumatickými secími stroji AEROSEM řady 1002

Přesné setí kukuřice (PCS) pneumatickými secími stroji AEROSEM řady 1002

Pokyny pro obsluhu stroje! Základní nastavení a využití všech možností přesných secích jednotek secího stroje.

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

Systém PCS umožňuje setí kukuřice s přesným dávkováním jednotlivých semen. Jako výbava na přání rozšiřuje oblast použití secích strojů Aerosem 1002 a dělá z něj tím opravdu velmi univerzální stroj. Při setí kukuřice systémem PCS je možno přihnojení granulovaným hnojivem pomocí dávkovacího ústrojí na obilniny přímo při tom samém přejezdu. Možnostem použití a nastavení tohoto systému je věnován tento servisní tip.Obr. 1 – Zapojení hydraulických přípojů.

Pro správnou funkci hydrauliky je nutno zajistit volné zpětné vedení hydraulického oleje. Na obrázku je označeno žlutou šipkou. Toto zpětné vedení zajišťuje odvod oleje zpět do traktoru z obou níže uvedených tlakových větví. Je proto nutné, aby tomu odpovídala velikost rychlospojky. Ta musí být minimálně kategorie 4. Další dva okruhy jsou tlaková vedení. U obou těchto vedení stačí rychlospojka kategorie 3. První je pohon hydromotoru ventilátoru (označen modrou šipkou, potřebuje cca 25-30 l/min.). Druhý je pohon samotného výsevního ústrojí PCS (označen červenou šipkou, potřebuje cca 30 l/min).

 


Obr. 2 – Detail řídicího ventilu otáček výsevního ústrojí PCS.

Pohon výsevního ústrojí PCS je zajištěn pomocí hydromotoru. Do tlakového vedení pro pohon PCS je nutno zajistit neustálý přítok oleje v množství minimálně 30 l/min. Tento řídicí ventil potom určuje množství oleje, které otáčí hydromotorem v závislosti na pojezdové rychlosti a počtu zadaných jedinců na hektar tak, aby otáčky výsevního ústrojí vždy odpovídaly pojezdové rychlosti a množství semen a jejich rozteč v řádku byla přesná.

 


Obr. 3 – Detail převodovky pohonu PCS.

Tato převodovka přenáší krouticí moment na všechny výsevní jednotky PCS. V místě pohonu je umístěno čidlo otáček, které zajišťuje informace o otáčkách výsevního ústrojí pro řídicí ventil.

 


Obr. 4 – Detail rozdělovací klapky proudu vzduchu od ventilátoru.

Pomocí této rozdělovací klapky se dělí proud vzduchu pro obě výsevní ústrojí. V případě klasického setí je klapka nastavena na „0“ a všechen vzduch jde přes válečkové výsevní ústrojí. Pokud je použito setí systémem PCS a k tomu přihnojení válečkovým výsevním ústrojím vždy do dvou sousedních botek, nastavujeme klapku zpravidla na „50“ a polovina vzduchu jde přes válečkové výsevní ústrojí a polovina do systému PCS. Pokud je použito setí systémem PCS a k tomu setí podsevu do všech ostatních botek jako protierozní opatření, nastavujeme klapku zpravidla na „25“, kdy čtvrtina vzduchu jde přes systém PCS a tři čtvrtiny přes válečkové výsevní ústrojí. Pokud je použito pouze systému PCS bez přihnojení a podsevu a válečkové výsevní ústrojí je tedy vyřazeno z provozu, nastavujeme klapku na „100“. Seřízení klapky je vždy nutno přizpůsobit daným podmínkám, kdy je nutné přihlédnout k množství osiva či hnojiva dávkovaného válečkovým výsevním ústrojím. Výše uvedené hodnoty jsou orientační a vždy je nutno přihlédnout k aktuálním podmínkám.

 


Obr. 5 – Pozice přepážky zásobníku osiva „normální setí“.

Při klasickém setí pouze válečkovým ústrojím jsou obě přepážky (levá a pravá) položeny na boční stěny zásobníku. Tím uzavírají přístup osiva k výsevním jednotkám přesného setí PCS a celý objem zásobníku je využit pro osivo procházející válečkovým výsevním ústrojím.

 


Obr. 6 – Pozice přepážky zásobníku osiva pro přesné setí PCS.

V případě využití přesného setí PCS je nutno obě přepážky (levou/pravou) odaretovat pomocí šroubů s křídlovou hlavou a zdvihnout je do kolmé pozice. Tím dojde k otevření přístupu osiva k přesným výsevním jednotkám PCS a zároveň předělení zásobníku na tři části. Stranové části potom slouží k zásobě osiva pro přesné výsevní jednotky PCS a středová část jako zásoba osiva (hnojiva) pro válečkové výsevní ústrojí, kde je možno dávkovat osivo jako podsev a protierozní opatření, nebo hnojivo, jako startovací dávku pro rostliny kukuřice.

 


Obr. 7 – Detail výsevní jednotky PCS.

Na výsevní jednotce PCS je nutno nastavit odstup kalibračního kartáčku, který zajišťuje zamezení tvoření dvojitého dávkování semen. Odstup kartáčku se nastavuje páčkou, která je na obrázku označena žlutou šipkou. Odstup se nastavuje v závislosti na druhu osiva. Zelenou šipkou je označena samolepka s jednotlivými pozicemi. Vždy je nutno odebrat kalibrační vzorek osiva, který se skládá z cca pěti semen, které zhodnotíme ohledně tvaru (kulaté/hranaté) a změříme jeho velikost v milimetrech. Pro správné nastavení kartáčku je v návodu k obsluze tabulka, která po zadání obou těchto parametrů ukazuje správnou hodnotu pro nastavení páčky kartáčku. Pokud i po tabulkovém nastavení dochází k časté tvorbě dvojitého dávkování, nastavte kartáček ještě o jeden stupeň níže.

 


Obr. 8 – Detail botky, která slouží pro výsev kukuřice.

Při klasickém setí funguje tato botka jako všechny ostatní. Pro setí kukuřice je však botku nutno dovybavit drážkovačem (žlutá šipka) a zachytávacím kolečkem (zelená šipka). Drážkovač zajišťuje opravdu přesnou tvorbu drážky pro uložení osiva a zároveň prodlužuje vedení osiva, takže osivo se dostává opravdu přesně na dno drážky a tím je perfektně dodržena hloubka uložení osiva kukuřice. Zachytávací kolečko funguje jako „zarážka“ pro osivo, které vyletí z drážkovače a zamezuje vyskočení osiva z výsevní drážky. Tím opět velmi přispívá k přesnosti hloubky uložení osiva. Přestavba botek na setí kukuřice trvá cca 20 minut u stroje se záběrem 3 m.

 


Obr. 9 – Detail nastavení přítlaku botek pro setí kukuřice.

Při montáži drážkovače a zachytávacího kolečka na botky, které sejí kukuřici, dojde samozřejmě k většímu odporu botky. Pro vyrovnání přítlaku a hloubky osiva s ostatními botkami, které dávkují hnojivo, příp. osivo jako podsev je nutné namontovat čep označený žlutou šipkou. Tím dojde k zamezení pohybu uchycení pružiny v oválném otvoru a pružina zvyšuje sílu přítlaku gumových elementů. Při klasickém setí je tento čep demontován a uchycením pružiny je umožněn pohyb v oválném otvoru pro zajištění stejnoměrného přítlaku všech botek.

 


Obr. 10 – Detail senzoru průchodnosti osiva.

Tento optický senzor kontroly průchodnosti osiva je osazen na každé botce, která seje kukuřici. Senzor kontroluje nastavenou rozteč osiva v řádku v závislosti na pojezdové rychlosti a zároveň, zda osivo v dané pozici nechybí, nebo naopak není dávkováno dvojitě (viz. nastavení kartáčku výsevního ústrojí). Osivo prochází senzorem skrz skleněnou trubičku. Při nesprávné funkci senzoru je potřeba tuto trubičku vyčistit, aby byla průhledná a senzor byl schopen detekovat průchod jednotlivých semen. Případné vyčištění trubičky se provádí po demontáži vstupní hadice osiva (žlutá šipka), kdy je možno trubičku demontovat.

 


Obr. 11 – Detail zobrazení nastavení výsevku kukuřice na ovládacím panelu.

Pro nastavení setí kukuřice je nutné pouze jednoduché nastavení několika parametrů. V prvním řádku se aktivuje/deaktivuje výsevní ústrojí PCS. Na obrázku je aktivováno. V druhém řádku se nastavuje počet jedinců/ha a rozteč semen v jednotlivých řádcích. Tyto dvě hodnoty spolu úzce souvisejí. Po zadání počtu semen na hektar se zároveň nastaví i rozteč semen a naopak. Není tedy nutné nastavovat obě hodnoty. Pro správnou funkci systému může agronom vědět a požadovat pouze jeden z parametrů a po jeho zadání se druhý parametr automaticky dopočítá. V třetím řádku se nastavuje možná odchylka od přesné rozteče rostlin v jednotlivých řádcích, kterou později při setí kontroluje senzor průchodnosti osiva. Čtvrtý řádek obsahuje nastavení otáček výsevního ventilátoru. Pátý řádek je nastavení záběru secího stroje. Po jednoduchém zadání všech hodnot již není nutná zkouška výsevku. Počet semen je zadán a výsevní ústrojí přizpůsobí otáčky na základě zadaného výsevního množství a pojezdové rychlosti. Zkouška výsevku se na výsevním ústrojí PCS vůbec neprovádí.

 


Obr. 12 – Detail pracovního zobrazení při setí kukuřice.

Pracovní zobrazení při setí kukuřice je téměř stejné, jako při normálním setí. Rozdíl je pouze v zobrazení naplnění zásobníku osiva, kde je naplnění kontrolováno ve všech třech částech zásobníku a v pravé dolní části displeje je zobrazeno nastavení pro výsev kukuřice. Tlačítkem F1 na ovládacím panelu (ikona vlevo dole) je možno přepnout na detekci kontroly průchodnosti osiva.

 


Obr. 13 – Detail otevřené rozdělovací hlavy válečkového výsevního ústrojí.

Podle způsobu setí je víko hlavy rozdílné a umožňuje ucpání některých vývodů tak, aby bylo možno dávkovat např. hnojivo vždy do dvou sousedních řádků vedle kukuřičné botky.

 


Obr. 14 – Detail víka rozdělovací hlavy válečkového ústrojí bez ucpávek.

Pokud je stroj provozován bez aktivace přesného setí PCS, je namontováno víko rozdělovací hlavy bez ucpávek a setí probíhá do všech botek, pokud obsluha neuzavře klapky na výstupech rozdělovací hlavy (viz. servisní tip AEROSEM IDS).

 


Obr. 15 – Detail víka rozdělovací hlavy pro stroj s pracovním záběrem 3 m s ucpávkami pro dávkování hnojiva.

Při namontování tohoto víka dojde k ucpání botek tak, že hnojivu je umožněn přístup pouze vždy do dvou sousedních botek od kukuřičné botky. Hnojivo je tedy dávkováno vždy pouze do těchto botek. Při výbavě stroje systémem PCS je toto víko dodáváno standardně.

 


Obr. 16 – Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Zpracoval: Jan Mach