TEGOSEM 200 / 500 - PNEUMATICKÝ SECÍ STROJ PRO SETÍ MEZIPLODIN

TEGOSEM 200 / 500 - PNEUMATICKÝ SECÍ STROJ PRO SETÍ MEZIPLODIN

Pokyny pro obsluhu stroje!

Tegosem 200 a Tegosem 500 jsou přídavné secí stroje, které lze agregovat s diskovými podmítači Terradisc a radličkovými kypřiči Synkro jak v neseném (Tegosem 200), tak v poloneseném provedení (Tegosem 500). Pomocí secích strojů Tegosem lze při jednom přejezdu provést dva pracovní úkony a to podmítku a zároveň zasetí meziplodin.

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy! Základnímu nastavení secích strojů a nastavení výsevního množství je věnován tento servisní tip.

 


Obr. 1 – Hydraulické přípoje pohonu hydromotoru ventilátoru.

U Tegosem 500 je pohon výsevního ventilátoru řešen hydraulicky. Slabší hadice s červenou krytkou je tlakové vedení, které připojujeme do hydraulického okruhu traktoru. Silnější hadice označená žlutou krytkou je volné zpětné vedení. To je nutné připojit do volné zpátečky, aby byl zajištěn volný odtok oleje od hydromotoru. U Tegosem 200 je pohon ventilátoru řešen elektricky.


Obr. 2 – Detail obtokového ventilu pohonu ventilátoru.

Pokud je traktor vybaven regulací průtoku oleje na hydraulickém okruhu, je tento ventil zcela uzavřen a veškerý olej protéká přes hydromotor pohonu ventilátoru. Otáčky ventilátoru potom nastavíme pomocí regulace traktoru. Pokud traktor není vybaven regulací průtoku, potom je nutné po zapnutí oleje na hydraulickém okruhu traktoru nastavit požadované otáčky ventilátoru pomocí tohoto ventilu. Ačkoliv je potom z traktoru dodáváno větší množství oleje, pomocí tohoto ventilu zajistíme odpovídající průtok oleje přes hydromotor pohonu ventilátoru. Nepotřebný olej je potom odváděn zpět do traktoru, aniž by protékal přes pohon ventilátoru.


Obr. 3 – Teploměr hydromotoru pohonu ventilátoru.

Teplota oleje by neměla přesáhnout přes 80°C. Teploměr indikuje pomocí zbarvení čtverečků na stupnici. Při přesáhnutí doporučené teploty je potřeba učinit opatření pro snížení teploty oleje (vyfoukat chladič oleje na traktoru, upravit nastavení atp.).


Obr. 4 – Výsevní váleček pro jemná osiva.


Obr. 5 – Výsevní váleček pro hrubá osiva.

Oba tyto výsevní válečky jsou standardní výbavou stroje Tegosem. Pokud není možno dosáhnout požadovaného výsevku Vámi vysévané plodiny, je možné dodat i jiné druhy výsevních válečků.


Obr 6. – Detail víčka výsevního válečku s pohonem čechrací hřídele.

Po demontáži matek označených žlutou šipkou je možno demontovat víčko výsevního válečku a váleček samotný. Pokud je při vysévání nutno vypnout čechrací hřídel (např. u hrachu kvůli lámání osiva), sundejte gumový řemínek (o-kroužek) z pohonových řemeniček.


Obr. 7 – Detail nastavení dolní záklopky.

Dolní záklopka se nastavuje podle druhu vysévaného osiva. Pro hrubší osiva nastavte páku více k poloze minus, pro jemná osiva nastavte páku více k poloze plus. Čím více je páka k poloze plus, tím více je dolní záklopka přitisknuta k výsevnímu válečku. Při výměně výsevního válečku je dobré nastavit dolní záklopku na polohu minus a po montáži výsevního válečku teprve její polohu teprve nastavit.


Obr. 8 – Detail senzoru naplnění zásobníku osiva.

Senzor kontroly naplnění zásobníku je umístěn přímo u dna zásobníku pod bezpečnostním sítem. Na obrázku je označen zelenou šipkou. Výšku senzoru je možno nastavit v oválném otvoru podle vysévaného množství a potřeb obsluhy. Pokud je senzor zaplaven osivem, vykazuje plný zásobník. Pokud hladina osiva klesne pod senzor, je na ovládací panel vysláno výstražné hlášení o prázdném zásobníku.


Obr. 9 – Detail krytu výsevního válečku.

Pro provedení zkoušky výsevku je nutné demontovat kryt výsevního válečku. Demontáž se provede jednoduše uvolněním a odstraněním dvou šroubků na obrázku.


Obr. 10 – Detail výsevního válečku po demontáži krytu.

Pohled na výsevní váleček po demontáži krytu. Pro provedení zkoušky výsevku je nyní nutné nasadit pod váleček plechový skluz na osivo.


Obr. 11 – Detail šroubu plechového skluzu osiva.

Tento šroub je na obou stranách plechového skluzu. Pro nasazení skluzu pod váleček je nutné oba šrouby povolit, skluz posunout v oválných otvorech a šrouby znovu utáhnout pro upevnění skluzu pod výsevní váleček.


Obr. 12 – Detail nasazeného skluzu pod výsevním válečkem.

Skluz musí sedět pod výsevním válečkem tak, aby osivo při zkoušce výsevku nemohlo unikat.


Obr. 13 – Výsevní vak nasazený na skluzu.

Pro zachycení osiva při zkoušce výsevku slouží vak dodaný se strojem. Vak je nutné nasadit na plechový skluz osiva a stáhnout provázky pro upevnění.


Obr. 14 - Výsevní tlačítko.

Pro provedení zkoušky výsevku slouží výsevní tlačítko. Po nasazení vaku na skluz osiva je zkouška provedena stiskem tohoto tlačítka. Samotný průběh zkoušky je popsán níže v bodech ovládání.


Obr. 15 – Detail nastavení sklonu rozhazovacích plechů.

Vývod každého semenovodu je zakončen rozhazovacím plechem. Sklon těchto plechů je možno nastavit podle druhu vysévaného osiva pro správný rozhoz a překrytí. Sklon nastavte tak, aby vysévané osivo bylo dobře rozhazováno a nepřelétávalo mačkací válec stroje.


Obr. 16 – Detail rozhazovacího plechu.

Rozhazovací plechy jsou umístěny v osmi kusech pravidelně po celé šíři stroje. Po výletu ze semenovodu osivo naráží na plochu rozhazovacího plechu a je rozhazováno do stran pro pokrytí celého zpracovávaného záběru stroje.


Obr. 17 – Detail souvraťového senzoru.

Při zdvihu stroje na souvrati je pohon výsevní hřídele odstaven pro zamezení přesévání souvratě. Osivo je tedy dávkováno pouze tehdy, pokud se půdozpracující stroj (Terradisc nebo Synkro) nachází v pracovní poloze. Žlutou šipkou je na obrázku označen senzor. Pokud je senzor sepnut zatažením řetízku, probíhá dávkování osiva na základě informace o pojezdové rychlosti. Zelenou šipkou je označena karabina řetízku. Nastavení okamžiku sepnutí při pokládání do pracovní polohy a zároveň vypnutí při zdvihu do souvraťové polohy je možno nastavit délkou spínacího řetízku pomocí této karabiny. Tah řetízku při sepnutí kompenzuje vsazená pružina, aby nedošlo k poškození senzoru.


Obr. 18 – Zobrazení výsevní zkoušky.

Pro provedení výsevní zkoušky je nutné v menu najet pomocí tlačítek s šipkami na zobrazení výsevní zkoušky. Pro samotné provedení výsevní zkoušky je nyní nutné stisknout tlačítko OK.


Obr. 19 – Nastavení pracovního záběru pro zkoušku výsevku.

Po vstupu do zkoušky výsevku je zobrazen dotaz na pracovní záběr stroje. Po prvním nastavení je tento záběr uložen a příště již není nutno ho znovu nastavovat. Po nastavení je stiskem tlačítka OK přistoupeno k dalšímu kroku výsevní zkoušky.


Obr. 20 – Nastavení pojezdové rychlosti pro zkoušku výsevku.

Pro zkoušku výsevku je nutné nastavit pojezdovou rychlost, kterou se stroj v pracovní poloze nejčastěji pohybuje. Výsevní zkouška je potom prováděna otáčkami výsevní hřídele, které odpovídají této pojezdové rychlosti, aby zkouška výsevku byla co nejpřesnější. Při samotném výsevu se potom otáčky výsevní hřídele řídí skutečnou aktuální pojezdovou rychlostí. Stiskem tlačítka OK je přistoupeno k dalšímu kroku výsevní zkoušky.


Obr. 21 – Nastavení výsevního množství.

V tomto kroku je nutno zadat výsevní množství, které chceme vysévat. Hodnota se nastavuje pomocí tlačítek +/-. Po nastavení výsevního množství je stiskem tlačítka OK přistoupeno k dalšímu kroku výsevní zkoušky.


Obr. 22 – Start samotné výsevní zkoušky.

Po stisku tlačítka OK je přistoupeno k samotné výsevní zkoušce. Pro provedení výsevní zkoušky je nutné provést kroky z bodu 9-13 (demontáž krycího plechu, nasazení skluzu, nasazení vaku na osivo).


Obr. 23 – Provedení výsevní zkoušky výsevním tlačítkem.

Nyní je nutno dojít k výsevní jednotce a stisknout výsevní tlačítko (obr. 14). Výsevní hřídel se bude otáčet tak dlouho, dokud je stisknuté tlačítko. Minimální čas stisku je 20 sekund pro dosažení dobré přesnosti zkoušky výsevku. Pokud není dosaženo doporučené délky stisku výsevního tlačítka, je na ovládacím panelu zobrazeno výstražné hlášení.


Obr. 24 – Zadání naváženého množství.

Po uvolnění výsevního tlačítka je nutné sundat vak na osivo a zvážit množství osiva ve vaku. Ovládací panel nabídne vypočítanou hodnotu v Kg. Pokud navážené množství sedí s vypočítanou hodnotou, zkouška výsevku je v pořádku a stiskem tlačítka OK je množství potvrzeno. Pokud se navážená hodnota liší, je nutné zadat skutečné množství pomocí tlačítek +/- a stisknout OK.


Obr. 25 – Zobrazení výsledku zkoušky.

Pokud se navážené množství liší o více než 3% od vypočítaného množství, je zobrazeno toto hlášení. Stiskem tlačítka OK dojde k novému výpočtu otáček výsevní hřídele a další zkoušky výsevku již zpravidla sedí.


Obr. 26 – Zobrazení a shrnutí úspěšného provedení zkoušky výsevku.

Po úspěšném provedení zkoušky výsevku je zobrazeno toto zobrazení. V horním řádku je zobrazena hodnota otáček výsevní hřídele v procentech. Při zkoušce výsevku tedy výsevní hřídel běžela na 75% možnosti svých otáček. V druhém řádku je zobrazena pojezdová rychlost, při které byla provedena zkouška výsevku. Ve třetím řádku je zobrazeno nastavené výsevní množství. Zkouška výsevku byla úspěšně provedena a stroj je připraven k vysévání Vámi požadované plodiny.


Obr. 27 – Zobrazení a shrnutí úspěšného provedení zkoušky výsevku.

Po provedení práce je nutné vyprázdnit zbytky osiva ze zásobníku. Pro ulehčení vyprázdnění je v ovládacím panelu možnost otáčení výsevní hřídelí. Nasaďte skluz osiva a vak na osivo stejně jako při zkoušce výsevku. Následně stiskněte OK. Nyní je možno stiskem výsevního tlačítka uvést do pohybu výsevní hřídel pro vyprázdnění zásobníku. Stisk je možno neustále opakovat do úplného vyprázdnění zásobníku.

Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkoností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Zpracoval: Jan Mach

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...