Lis s variabilní komorou kombinovaný s ovíječkou IMPRESS 155 VC PRO

Lis s variabilní komorou kombinovaný s ovíječkou IMPRESS 155 VC PRO

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením ovládacího panelu do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!
 
Kombinovaný svinovací lis s ovíječkou IMPRESS 155 VC PRO je stroj pro nejnáročnější uživatele, kteří požadují výrobu kvalitního krmiva v krátkém čase při co nejvyšší efektivitě práce. Stroj umožňuje sběr a slisování hmoty do kulatého balíku a okamžité zabalení tohoto balíku do senážní folie, což šetří čas, odbourává minimálně jeden traktor a jednoho pracovníka v lince na zpracování píce. Okamžitým zabalením senážního balíku markantně zvyšuje kvalitu krmiva, kdy ihned po slisování balíku dojde k jeho zabalení a tím se okamžitě nastartují procesy konzervace.
Stroj je možné využít i pro lisování sena a slámy bez použití ovíječky. Ovíječka v takovém případě balíky jen předává ven ze stroje, nebo ji lze použít jako „kumulační vozík“ a odkládat dva balíky na jednom místě, což následně velmi usnadňuje odvoz balíků z pozemku. Tento servisní tip se věnuje hlavně ovíječce. Svinovací lis již má samostatný servisní tip a jeho princip je na kombinovaném stroji prakticky nezměněn.
 
 

Obr. 1 – Detail zásobníku na folii.
 
Zásobníky jsou umístěny na obou bocích stroje. Každý zásobník pojme 6 cívek senážní folie, celkově má tedy obsluha k dispozici zásobu 12 cívek folie. Pro snadnější manipulaci se senážní folií je zásobník sklopný směrem do boku. Obsluha má po vyklopení zásobníku skvělý přístup. Zásobník ve vyklopené poloze je zobrazen na obrázku č. 2. Sklopení nosníku probíhá hydraulicky po stisknutí tlačítka na zadní části blatníku a manuálním uvolněním jisticího háku. Zaklopení proběhne opět hydraulicky dlouhým stiskem tohoto tlačítka. Jisticí hák při zaklopení zaklapne automaticky.
 

Obr. 2 – Detail zásobníku na folii ve sklopené pozici.
 
 
 

Obr. 3 – Detail ovládacího tlačítka zásobníku na folii.
 
Krátkým stiskem tlačítka je zásobník uvolněn do sklopené polohy. Dlouhým stiskem tlačítka dojde k aktivaci zaklápění zásobníku. Tlačítko je nutné držet po celou dobu zaklápění zásobníku. Na obrázku je současně zobrazeno bezpečnostní tlačítko EMERGENCY. Pokud dojde ke stisknutí tohoto tlačítka, dojde k přerušení všech funkcí ovíječky do opětovného uvolnění tlačítka a potvrzení tohoto uvolnění na ovládacím panelu stroje v kabině traktoru.
 
 

Obr. 4 – Detail nastavení průměru balíku.
 
Pro správné ovíjení balíku je nutné nastavit nosníky ovíjecích zařízení do správné polohy podle průměru balíku tak, aby ovíjení probíhalo přes střed balíku. Na obrázku je průměr balíku nastaven na 130 cm. Nastavení musí odpovídat průměru balíků, které tvoříte.
 
 

Obr. 5 – Detail mechanismu nastavení průměru ovíjeného balíku.
 
Pro přestavení průměru ovíjeného balíku je nutné nejdříve uvolnit jisticí šroub označený na obrázku zelenou šipkou. Průměr balíku následně nastavíme pomocí šroubu označeného žlutou šipkou a opět zajistíme jisticím šroubem proti otáčení. Zajištění mechanismu věnujte zvýšenou pozornost. Zkušenosti jsou takové, že pokud je zajištění provedeno nedbale, nebo vůbec, dojde k poklesu ovíjecího mechanismu, ovíjení následně neprobíhá na obou mechanismech při stejných otáčkách a systém hlídání prasklé folie hlásí přerušení folie, ačkoliv tomu tak není.
 
 

Obr. 6 – Detail držáku folie na ovíjecím mechanismu.
 
Po nasazení folie do ovíjecího mechanismu je nutné folii správně zajistit. Folie je správně zajištěna, pokud drží v dolním i horním náboji. Horní náboj je odpružen pro snadné přizpůsobení všem druhům cívek všech výrobců folií. Folie je bezpečně nasazena až tehdy, pokud je jisticí kolík zobrazený žlutou šipkou zajištěn v otvoru.
 
 

Obr. 7 – Samolepka s návodem pro vedení folie jednotlivými válečky.
 
Tomuto obrázku věnujte pozornost již při nasazování folie tak, abyste folii nasadili správně a nemuseli ji otáčet pro změnu smyslu jejího odvíjení. Vždy dodržujte sled protažení folie mezi jednotlivými válečky. Jinak ovíjení není prováděno správně a může dojít ke znehodnocení krmiva.
 
 

Obr. 8 – Detail mechanismu předepínání folie.
 
Z výroby je předepnutí folie vždy nastaveno na 50%. Pokud zákazník požaduje vyšší předepnutí (70%), je nutné uvolnit válečkový řetěz, přesunout ho na dolní řetězová kola a opět provést jeho napnutí. Na obrázku je vidět i systém hlídání přerušení folie, kdy senzor počítá počet otáček magnetového kola na mechanismu a pokud otáčky neodpovídají rychlosti ovíjení, je na ovládacím panelu zobrazeno výstražné hlášení.
 
 

Obr. 9 – Detail bloku ovládacích tlačítek na zadní části levého blatníku stroje.
 
Veškeré funkce ovíječky je možno ovládat zvenku. Blok tlačítek je koncipován tak, aby pro provedení funkce bylo potřebné použití obou rukou a byla tím zajištěna co nejvyšší bezpečnost použití těchto tlačítek. Lze ovládat předávací stůl mezi komorou lisu a ovíječkou, sklápění ovíjecího stolu, zásobník na folie, ovíjecí ramena, střihače a přidržovače folie a osvětlení / maják. Pro provedení požadované funkce vždy nejdříve pravou rukou stiskněte jedno z tlačítek 2 – 6 pro výběr funkce a následně levou rukou stiskněte tlačítko 1 nebo 5 pro provedení funkce v požadovaném směru.
 
 

Obr. 10 – Detail střihače a přidržovače folie.
 
Pro upevnění folie po jejím nasazení můžeme použít dva postupy. Pokud je na ovíjecím stole balík, můžeme konec folie přivázat za tento balík. Pokud balík na stole není, můžeme pomocí bloku vnějších tlačítek otevřít střihač a přidržovač folie, folii do něj umístit a opět použitím bloku vnějších tlačítek přidržovač zavřít. Při zavádění folie do přidržovače dávejte pozor na střihací nůž. Jeho zuby jsou opravdu velmi ostré a může dojít ke zranění.
 
 

Obr. 11 – Detail předávacího stolu.
 
Předávací stůl zajišťuje transport balíku mezi lisovací komorou a ovíjecím stolem. Pokud dojde ke svinutí a zavázání balíku v lisovací komoře, po otevření komory vypadne balík na tento předávací stůl a následně je balík posunut směrem dozadu a vyklopen na stůl ovíječky. Tato funkce probíhá automaticky po otevření komory, nebo je zahrnuta v postupné automatice všech funkcí.
 
 

Obr. 12 – Detail senzoru polohy balíku na předávacím stole.
 
Aby mohl předávací stůl fungovat automaticky, je na jeho dně umístěn držák s magnetickým senzorem. Pokud balík dosedne na předávací stůl, senzor toto zaznamená a následně probíhá automatické předání balíku na stůl ovíječky.
 
 

Obr. 13 – Detail senzoru polohy ovíjecího stolu.
 
Tento úhlový senzor kontroluje polohu ovíjecího stolu. Hodnoty jeho nastavení je možno měnit v ovládacím panelu (viz návod k obsluze). Existují tři polohy ovíjecího stolu. Přejímací poloha, kdy je stůl lehce nakloněn směrem k předávacímu stolu a je připraven na převzetí a dosednutí balíku z předávacího stolu. Ovíjecí poloha, kdy je stůl kolmo k zemi a v této poloze probíhá vlastní ovíjení balíku. Odkládací poloha, kdy je stůl sklopen směrem dozadu a probíhá odložení balíku.
 
 

Obr. 14 – Detail senzorů ovíjecích ramen.
 
Tyto senzory jsou umístěny na dolní části obou ovíjecích ramen a jsou vždy dva na každém rameni. Zelený senzor spolupracuje s horním senzorem přerušení folie u magnetického kola a v případě přerušení folie společně s ním předává výstražné hlášení na displej ovládacího panelu. Magnetický senzor s diodami určuje startovací polohu ovíjecích ramen. Pokud jsou ramena v této poloze, je možno hýbat s ovíjecím stolem. Pokud ramena nejsou ve startovací poloze, je možno hýbat s ovíjecím stolem pouze pomocí bloku vnějších tlačítek, ale je nutné v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti. Pokud se ovíjecí ramena nenacházejí ve startovací poloze, může při pohybu ovíjecího stolu dojít ke kolizi a poškození stroje.
 
 

Obr. 15 – Detail hydraulického bloku ovíječky.
 
Hydraulický blok ovíječky je umístěn v dolní části pod ovíjecím stolem. Je dobré udržovat ho v čistotě, ale na jeho čistění nikdy nepoužívejte tlakový čistič. K případnému čištění hydraulického bloku je nejlepším řešením stlačený vzduch, který pro čištění bloku bohatě postačí.
 
 

Obr. 16 – Stroj připravený pro příjem balíku na ovíjecí stůl.
 
Folie jsou nasazeny a jsou provedena všechna potřebná nastavení všech funkcí. Ovíjecí stůl je v přejímací poloze, kdy je lehce nakloněn směrem k předávacímu stolu. Žlutou šipkou je označeno bezpečnostní rameno. Toto rameno slouží pro přerušení cyklu ovíjení, pokud dojde ke kolizi ovíjecích ramen s jakýmkoliv předmětem. Bezpečnostní rameno je umístěno na obou ovíjecích ramenech. Při kolizi a vyskočení bezpečnostního ramene je nutné vystoupit z kabiny traktoru, odstranit příčinu kolize a bezpečnostní rameno opět uvést do pracovní polohy. Pokud tento postup není proveden, neumožní elektronika další pokračování v práci.
 
 

Obr. 17 – Balík je předán předávacím stolem na ovíjecí stůl.
 
Balík dosedl na ovíjecí stůl, zavírá se lisovací komora pro možnost urychleného opětovného lisování, předávací stůl přejede opět do pozice pod lisovací komoru a následně se ovíjecí stůl naklání do ovíjecí pozice (kolmá k zemi).
 
 

Obr. 18 – Ovíjecí stůl připraven v ovíjecí poloze
 
Ovíjecí stůl se naklonil do ovíjecí polohy a automatika může začít s ovíjením balíku do folie.
 
 

Obr. 19 – Průběh ovíjení.
 
Rychlost ovíjení je možno regulovat v ovládacím panelu. Rychlost nastavujte podle typu použité folie, okolní teploty a dalších možných vnějších vlivů. Rychlost ovíjení má dva stupně. Stupeň start, kdy je možno pro první čtyři otáčky snížit rychlost ovíjení pro správné navedení a uchycení folie. Stupeň provoz, kdy už probíhá samotné ovíjení. Počet ovinutí je opět nastavitelný v ovládacím panelu. Po ukončení ovíjení je folie zachycena přidržovačem a zároveň ustřižena střihačem.
 
 

Obr. 20 – Odkládání balíku bez použití stavěče.
 
Ovíjecí stůl v odkládací poloze. Balík je odložen bez použití stavěče, a zůstává stát na obvodové ploše. Ovíjecí stůl se následně ihned vrací do přejímací polohy a je připraven na převzetí dalšího balíku. Celý průběh ovíjení je zpravidla kratší, než slisování dalšího balíku a nedochází tedy ke zdržování sběru hmoty.
 
 

Obr. 21 – Detail stavěče balíků ve sklopené poloze.
 
Stavěč balíků je výbava na přání. Pokud je stroj vybaven stavěčem balíků, není vždy nutné tento stavěč používat. Pokud uživatel za určitých podmínek nepotřebuje balíky stavět na čelo, zůstává stavěč ve sklopené pozici a balíky jsou odkládány na obvodovou plochu. To značně urychluje sklizeň, protože balík může být odložen i za jízdy. Pokud je stavěč používán, je nutné pro odložení balíku vždy zastavit a během odkládání balíku zůstat stát.
 
 

Obr. 22 – Stavěč balíků ve vyklopené poloze.
 
V případě využití stavěče při vyklápění dojde k převalení balíku přes plastové válečky a balík je postaven na čelo.
 
 

Obr. 23 – Monitor kamery.
 
Stroj je v zadní části vybaven kamerou, která sleduje celý proces ovíjení a obraz je přenášen do monitoru umístěného v kabině. Řidič má po celou dobu práce stroje přehled o dění na ovíjecím stole. Monitor kamery je výbava na přání. Obraz je u některých traktorů možno přenášet i přímo na monitor traktoru.
 
 
Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkoností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.
 
Zpracoval: Jan Mach

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Některé webové technologie a soubory cookie pomáhají, aby byl tento web pro vás snadno dostupný a uživatelsky přívětivý. To se týká základních základních funkcí, jako je navigace na webových stránkách, správné zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči nebo žádost o váš souhlas. Tento web nefunguje bez uvedených webových technologií a cookies.

Účel cookies Doba trvání
Cookie souhlas Ukládá, zda byl přijat banner „Souhlas se soubory cookie“. 6 Měsíce
Země (vrstva) a jazyk (dlouhý) Ukládá uživatelem zvolenou zemi a jazyk. 6 Měsíce
Více informací

Chceme neustále zlepšovat uživatelskou přívětivost a výkon našich webových stránek. Používáme proto analytické technologie (včetně cookies), které anonymně měří a vyhodnocují, jaký obsah na našich webových stránkách se používá a jak často se k němu přistupuje.

Účel cookies Doba trvání
Google Analytics Analýza používání webové stránky, viz níže. 6 Měsíce
Více informací

Chceme vám ukázat relevantní obsah na našich webových stránkách a na sociálních médiích, a proto používáme webové technologie (včetně cookies) některých partnerských společností. Výsledkem je, že zobrazený obsah je přizpůsoben vašemu chování při používání.

Účel cookies Doba trvání
YouTube Do našich webových stránek vkládáme videoklipy YouTube a používáme přitom rozšířený režim ochrany dat od YouTube. YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky, pokud není spuštěno nějaké video. Bližší informace najdete zde:https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=dehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie YouTube, tyto soubory cookie můžete zablokovat v nastavení prohlížeče. 6 Měsíce
Více informací
Více informací
Loading...