AEROSEM ADD - PCS DUPLEX SEED

AEROSEM ADD - PCS DUPLEX SEED

Sejba kukurice v dvojrade.

Vysoká hospodárnosť, variabilita pri nasadení a komfort – to sú hlavné prednosti nového systému sejby kukurice DUPLEX SEED, ktorý ponúkajú pneumatické sejacie stroje AEROSEM PCS od firmy Pöttinger. S novým systémom sejby DUPLEX SEED je možná sejba kukurice na siláž i na zrno v tzv. dvojrade. To prináša na jednej strane zvýšený výnos o 10 % a na druhej strane zvýšenie výkonnosti cez vyššiu rýchlosť sejby. Tým je DUPLEX SEED i prvá ekonomická alternatíva ku klasickej konvenčnej presnej sejbe. Presnú sejbu kukurice je možné vykonávať s prihnojovaním alebo priamo s podsevom.

AEROSEM PCS DUPLEX SEED ponúka čistý komfort -  pomocou jednoduchej a rýchlej prestavby je možné jeden sejací stroj využívať pre sejbu obilia a kukurice. Samozrejmosťou sú i ďalšie prednosti ako je nastavenie poštu zŕn s maximálnou spätnou kontrolou.

 

Overená hospodárnosť

Univerzita Bodenkultur (Pôdoznalectvo) vo Viedni podrobne otestovala v roku 2015 PÖTTINGER AEROSEM PCS DUPLEX SEED a potvrdila jednoznačnú hospodárnosť pre daný systém sejby kukurice kukurice. Pri silážnej kukurici bolo zvýšenie výnosu o 11 % a pri zrnovej o 8 %. Taktiež boli v roku 2016 robené ďalšie pokusy od Maďarska, Severného Porýnia (Nemecko) až po Dolné Sasko (FR) . Výsledky sú jednoznačné – s DUPLEX SEED bol na všetkých miestach dosiahnutý vyšší výnos.   

Dodatočne je zrejmé i zvyšovanie výkonnosti pri sejbe o + 25 %, kde je vyššia rýchlosť sejby až do 10 km/h čo zvyšuje i hektárovú výkonnosť na 2,0 ha za hodinu pri 4 dvojradoch v pracovnej šírke 3 m. Zvýšená presnosť sejby je zabezpečená polovičnými otáčkami výsevných agregátov.

Sejba kukurice do dvojradu zabezpečuje i lepšiu tzv. protierozívnu ochranu, kde je obsiata väčšia výmera pôdy.

 

Jeden sejací stroj pre všetko

Pöttinger AEROSEM je „Multitalent“ – dokáže dokonale zasiať silážnu a zrnovú kukuricu s podsevom alebo prihnojovaním. AEROSEM ADD s DUPLEX SEED ukladá osivo v dojradoch s medziradkovou vzdialenosťou 12,5 cm  a dvojitým rozostupom v rade, šírka riadkov dvojrady je 75 cm a je možné ju žať s akýmkoľvek adaptérom.

 

Čistý komfort

Prestavenie sejacieho stroja z klasickej sejby hustosiatych plodín na kukuricu je jednoduché a rýchle – obratom ruky je možné preklopiť deliace priečky v zásobníku ako i domontovať tzv. formovač osevnej drážky. Počet zŕn alebo hmotnosť výsevku je možné jednoducho a rýchlo nastaviť cez ovládací panel. Nie je tu potrebný absolútne žiadny kontakt napr. so špinavou reťazou. Kontrola prúdenia osiva je vykonávaná pri sejbe kukurice pre každú výsevnú pätku spolu s rozostupom uloženia osiva a samozrejmosťou je i kontrola naplnenia zásobníka.

 

Výsledok presvedčil

Systém sejby do dvojradov sa mimoriadne osvedčil. Pokiaľ je rastlina zasiata v dvojradoch má omnoho lepšie podmienky pre rast a rozvoj – viac svetla, viac vody a viac živinových látok. Vďaka lepšiemu odstupu až o 30 % sa získa omnoho viac disponibilnej plochy pre rastlinu, čím sa dokáže lepšie rozšíriť koreňová štruktúra. Tým sa i znižuje konkurenčnosť rastlín  a korene môžu vytvárať nezávislé oblasti. Pri nasadení prihnojovania je hnojivo uložené na stranu a koreňová štruktúra je tým dobre nasmerovaná. Okrem toho dokáže kukurica prijať viac slnečného svetla, kde nedochádza k vzájomnému zacláňaniu rastlín.

 


Dvojradová sejba kukurice s DUPLEX SEED.

 

Cez lepšie rozloženie rastlín dochádza i k priebehu lepšej zrelosti a pri žatve i k nižšej vlhkosti zrna.

V porovnaní s inou technológiou sejby je tu nižšie riziko erózie, menšie zaburinenie i nižšia strata vody pre lepšie rozloženie zatienenia hlavne v tzv. rannej zrelosti rastlín.

Dvojrady kukurice je možné žať rovnako ako klasické jednoriadky.

 

Prehľad modelov

S DUPLEX SEED sú k dispozícii nasledovné modely:

  • AEROSEM 3002 PCS DUPLEX SEED 4/75 (žiadna neobrobená plocha).
  • AEROSEM 3502 PCS DUPLEX SEED 5/75 (neobrobená plocha vľavo a vpravo zakaždým 12,5 cm).
  • AEROSEM 4002 PCS DUPLEX SEED 5/75 (prekrytie obrobenej plochy vľavo a vpravo zakaždým 12,5 cm).

 

Schéma DUPLEX SEED - príklad 90 000 semien / hektár.

Podklady pro tisk:

Podklady pro stažení