Zarządzanie wodą w produkcji roślinnej

Zarządzanie wodą w produkcji roślinnej

Woda jest motorem wzrostu

Woda jest jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważnieszym czynnnikiem produkcji w rolnictwie. Woda oznacza życie i stanowi w istony sposób o płodności gleby. Bez wody rozwój rośliny byłby niemożliwy. Przez zmiany klimatyczne okresy suszy są coraz częstsze. Na pogodę i klimat nie mamy wpływu. Przez takie czynniki jak np. uprawa gleby i płodozmian rolnictwo może wpływać na stosunki wodne gleby. Wiele parametrów może wpływać na dostępność i zasobność gleby w wodę. Wyprzedzające zarządzanie, zwłaszcza w latach o małej ilości opadów, może pozytywnie wpłynąć na stabilizajcę plonowania.

Płodozmian

Szerokie stosowanie płodozmianu pozytywnie wpływa na glebę, wspomaga życie glebowe, poprawia jej strukturę i może przez to zwiększyć pojemność wodną gleby. Płodozmian również pozytwnie oddziałuje na zdrowotność łanu i zmniejsza dawkę stosowanych środków ochrony roślin. Uprawa zbóż i roślin niezbożowych powinna się zmieniać. Kultury tolerujące suszę zawsze powinny być uwzględniane w planowaniu, żeby przy utrzymującym się braku opadów zmniejszyć ryzyko utraty plonu. Różne kultury mają różne natężenie transpiracji. Rośliny C4 (proso, kukurydza) mają zdolność wyprodukowania większej ilości suchej masy przy określonej ilości wody niż inne gatunki. Ich efektywność wykorzystania opadów jest większa. Na powierzchniach bez pokrycia roślinnego wzrasta ryzyko erozji. Po żniwach należy zatem bezzwłocznie wysiać zróżnicowany poplon, aby przez cały rok utrzymać glebę w pokryciu.

 

 

 

Struktura gleby 

Nienaruszona struktura gleby z wyważonym stosunkiem porów małych, średnich i dużych jest podstawą dla wysokiej chłonności gleby przy ulewnych opadach deszczu. Doprowadzenie substancji organicznej przez nawożenie, kompost czy resztki pożniwne wraz ze zredukowaną uprawą polepszają strukturę gleby i pozytywnie wpływają na zawartość humusu. W połączeniu z wapnem powstają stabilne agregaty glebowe, tak zwany kompleks organiczo-mineralny, który zwiększa chłonność sorbcyjną gleby. Działaniem wspierającym budowanie właściwej struktury gleby, które zapobiegają jej zamulaniu przy ulewnych deszczach, jest stosowanie odpowiedniego do warunków lokajnych (naturalne zakwaszenie gleby przez deszcze) i strategii nawożenia  wapnowania.

 

Organizmy glebowe zapewniają gruzełkowatą glebę, bogatą w substancje odżywcze, która ma zdolność do magazynowania wody i utrzymania jej zasobności. Omijają jednak kwaśne gleby, w związku z czym dostępność substancji odżywczych w nicht jest mała. Resztki pożniwne i nawozy służą w równym stopniu jako pożywienie dla organizmów glebowych. Dla transportowania wody z góry w dół i odwrotnie, bardzo istotna jest porowata struktura gleby. Zagęszczenie gleby na lata niszczy jej porowatą strukturę. Skutecznym środkiem zaradczym jest obniżenie ciśnienia w oponach, przez co powierzchnia kontaktu opony z glebą się zwiększa. Tym samym ciężar maszyny zostaje rozłożony na większej powierzchni.

 

Zapobieganie erozji gleby przez czynniki fizyko-chemiczne

Przez podorywkę po żniwach lub przygotowanie gleby do siewu po poplonach można zachować warstwę mulczu na całej powierzchni pola.

Dzięki temu znacznie zredukujemy parowanie wody glebowej i zagrożonie odkrycia dużych powierzchni pola przez ulewne deszcze lub wiatr.

Ślady przejazdu w liniach spadku terenu działają w takich przypadkach jak autostrada, którą odpływa wartościowa wierzchnia warstwa gleby. Podsiew dzięki pełnemu przykryciu gleby zapobiega erozji i parowaniu. Podsiew może też pobrać niewykorzystany przez plon główny azot i uchronić go w ten sposób przed wmyciem w głębsze warstwy gleby i do wód gruntowych. Polepsza też warunki przejazdu maszyn po polach podczas żniw. 

 

 

 

Uprawa gleby dopasowana do warunków lokalnych

Przez kapilarne podsiąganie wody na ściernisku dochodzi do utraty wody z gleby. Temu zjawisku trzeba jak najszybciej przeciwdziałać, przez jak najszybszą uprawę gleby po zakończonych żniwach. Głębokość uprawy powina być tak płytka jak tak możliwe i tak głęboka jak to konieczne. Im głębsza uprawa, tym więcej wilgoci traci gleba. Należy uważnie przypatrywać się stanowi gleby podczas uprawy. Zbyt wilgotne warunki mogą prowadzić do zamulania się warstw gleby w strefie wysiewu. To wpływa negatywnie na wzrost roślin podczas suszy i zdolność gromadzenia wody przez glebę podczas silnych deszczów. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i stosując przemyślane rozwiązania, można efektywnie chronić gospodarkę wodną w glebie - dla uzyskania optymalnego plonu. 


Płytka uprawa gleby kultywatorem wyposażonym w dłuta ze skrzydełkami
 

 

Immer aktuell informiert

Podobne artykuły

NEWSLETTER

Otrzymuj regularnie najważniejsze informacje!

Zamelduj się

Cookies usprawniają funkcjonalność naszej strony internetowej. Korzystając z naszych usług oświadczacie Państwo jednocześnie, że zgadzacie się na korzystanie przez nas z cookies. Pozostałe informacje